General Conditions

I. ALGEMENE VOORWAARDEN
1.         Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn onze werken onderworpen aan deze Algemene Voor­waarden, met uitsluiting van de eigen voorwaar­den van de klant.
Afwijkingen van de Bijzondere, Algemene en Uitvoeringsvoorwaarden zijn enkel mogelijk met de uitdrukkelijke schriftelijke toe­stemming van de zaakvoerder van Alphaplan.
De bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden die op hun beurt primeren op de uitvoeringsvoorwaarden.
De bijgevoegde technische informatie maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
2.         De door onze agenten en andere aangestelden gesloten overeenkomsten verbindt Alphaplan pas na schriftelijke bevestiging van de zaakvoerder van Alphaplan.
3.         De door ons opgegeven prijzen gelden enkel voor de specifiek overeengekomen werken.
Meerwerken zullen afzonderlijk worden aangerekend.
De oorspronkelijk overeengekomen prijs kan worden aangepast in geval Alphaplan op basis van objectieve parameters kan aantonen dat de initieel opgegeven prijs op datum van beëindiging van de werken verhoogd is met minstens 10 %.
Projectuitloop door stilstand ten gevolge van werk­omstandigheden of op verzoek van de klant zijn ten laste van de klant.
4.         Door de totstandkoming van de overeenkomst er­kent de klant kennis te hebben van de geldende tech­nische voorschriften, kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen, zoals o.m. vermeld in onze offerte en/of orderbevestiging en de begeleidende technische fiches en stemt er vol­ledig mee in.  Nazorg en andere eventue­le behande­lingen dienen steeds te geschieden volgens de voorschriften in de technische fiche.
5.         Een beëindiging van een tot stand gekomen overeenkomst is slechts mogelijk mits onze schriftelijke aanvaarding.
In dergelijk geval is de klant een forfaitaire beëindigingsver­goeding van 28 % van de overeengekomen prijs ver­schuldigd, onverminderd het recht van Alphaplan om een hogere werkelijke schade te bewijzen m.i.v. schadevergoeding, gevor­derd door derden ten gevolge van deze beëindiging.
6.         De overeengekomen prijs zal door de klant betaald worden als volgt:
 • 40 % bij de totstandkoming van de overeenkomst;
 • 20 % bij de aanvang van de werken;
 • 40 % bij de oplevering van de werken.
De uitvoeringstermijn zal worden geschorst zolang de eerste en/of tweede schijf niet door de klant zal zijn betaald. Bovendien zal de niet-betaling Alphaplan het recht geven de overeenkomst te beëindigen m.i.v. de toepassing van de beëindigingsvergoeding voorzien in art. 5.
7.         De datum van aanvang van de werken en uitvoeringstermijn wordt bepaald in gemeen akkoord met de klant. Een vertraging in de uitvoering kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst lastens Alphaplan.
Het gereed­maken van de draagvloer is nooit voor rekening van Alphaplan
Een werk geldt als opgeleverd na de voltooiing ervan en bij voorkeur door een schriftelijke bevestiging van de klant. De voltooiing, verbetering en/of herstelling van mineure onderdelen van het werk verhindert de oplevering niet. Eventuele gebreken dienen door de klant aangetoond te worden.
8.         Alle facturen zijn middels bankoverschrijving betaalbaar aan de zetel van Alphaplan, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Geen enkel bedrag zal door de klant in mindering mogen gebracht worden van een factuur.
Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 1) interesten tegen de referentie-interestvoet, vermeerderd met 7 % en afgerond tot het hogere halve procent (art. 5 W. 02/08/2002) en 2) een forfaitaire vergoeding t.b.v. 10 % van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002).
9.         Indien de overeenkomst niet kan uitgevoerd worden ten gevolge van overmacht (zo o.m. gebrek aan grond­stoffen, fabriekstoring, werksta­king, uitsluiting of gebrek aan personeel, quaran­taine, epidemieën, e.d.), zal de klant hiervan on­middellijk verwittigd worden.
Indien de overmachtssituatie beperkt is tot één maand, zal de uitvoering van de overeenkomst geschorst worden. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan één maand, zal de overeenkomst als beëindigd worden beschouwd. In geen geval zal de overmacht de klant enig recht verlenen op schadevergoeding.
10.      In geval van een door de klant bewezen gebrekkige uitvoering, zal Alphaplan deze gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.
Alphaplan is niet aansprakelijk voor indirecte schade geleden door de klant ten gevolge van deze gebrekkige uitvoering van de werken, zoals winstderving, omzetverlies en door de klant gemaakte extra kosten. De financiële garantieverplichting aan de klant is in elk geval beperkt tot de met de klant overeengekomen prijs voor de specifieke werken.
Voor fouten of schade eigen aan de grond zelf, de ondergrond, of de grondconstructie, doch die slechts aan het licht komen tijdens of na de uitvoering van de werken, is Alphaplan niet aansprakelijk. Alphaplan is evenmin aansprakelijk voor de bestaande vloerconstructie, wapeningsonregelmatig­heden, materiaalstructuur, samenstellingen, afwer­king, voegovergangen, scheurvorming en de-laminatie van de toplaag dan wel deklaag. Er is ook geen aansprakelijkheid in geval van een gebrekkig onderhoud van de vloer en schade aangebracht aan de vloer door andere eigen handelingen van de klant. Alphaplan is evenmin verantwoordelijk voor het goed functioneren van het geleidesysteem dan wel voor de vorkheftruck.
Adviezen en offertes teneinde dergelijke problemen op te lossen, worden enkel gegeven op verzoek van de klant en worden steeds afzonderlijk gefactureerd.
11.       Bij niet betaling van de voorschotten of bij eenzijdige wijziging van het contract door de klant, is Alphaplan gerechtigd de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door het louter versturen van een schriftelijke kennisgeving. Alsdan is de klant een beëindigingsvergoeding verschuldigd, zoals voorzien in artikel 5.
12.      De klant draagt er zorg voor dat er met derden niet wordt gecommuniceerd over ons materiaal, werkmethode of de prijs.
13.       De klant verleent zijn toestemming aan Alphaplan om foto’s te maken van de werken en om die foto’s zakelijk te gebruiken.
14.      Elk geschil naar aanleiding van onderhavige overeen­komst wordt beheerst door Belgisch recht en zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Westerlo en Turnhout.
II. UITVOERINGSVOORWAARDEN
De hierna vermelde Uitvoeringsvoorwaarden zijn noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze werken, m.i.v. het ultravlak slijpen van de magazijnvloer.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken of bijkomende kosten die het gevolg zijn van niet- of onvolledige vervulling van deze voorwaarden.
1.         De werken van Alphaplan worden uitgevoerd in een gesloten, stof- en rookvrij geluidsarme (minder dan 75 decibel) verwarmde dan wel gekoelde ruimte (werktemperatuur tussen 10°C  en 30°C) zonder water­overlast.  De vloer dient droog te zijn zonder sto­rende schokken, trillingen of andere bewegingen.  De gangpaden dienen vrij en bereikbaar te zijn.  De werkzaamheden moeten ongestoord doorgang kunnen vinden.
2.         Het lokaal moet volledig droog, water- en winddicht zijn.
3.         De mogelijkheid van toegang tot het magazijn dient 3 dagen voor/na de uitvoeringstermijn mogelijk te zijn.  Normale werktijden zijn maandag t/m vrijdag, met uitzondering van speciale feestdagen, van 8 u. tot 20u00.  De klant zal instemmen op verzoek van Alphaplan 's nachts dan wel in weekends, dan wel op feestdagen te werken aan een in de offerte bepaalde meerprijs.
4.         De klant zal een stortplaats aanwijzen voor het slijpafval en andere afvalmaterialen, binnen 50 m. van het magazijn.  De gang tussen het magazijn en deze plaats moet goed bereik­baar zijn.  Het vloerniveau van de stortplaats dient hetzelfde niveau te hebben als het stortniveau zelf.  Bij de stortplaats dient stromend water aan­wezig te zijn. 
5.         De klant voorziet, overeenkomstig de hiervoor voorziene technische documenten van Alphaplan, water en elektriciteit tot aan de plaats waar geslepen dient te worden.
6.         De klant verplicht zich ertoe steeds water, elektriciteit, voldoende verlichting, verwarming en een standplaats voor de werfwagens, gratis ter beschik­king te stellen en te houden.
7.         De klant draagt zorg voor het verwijderen van elke vorm van staal in het slijptracé.  Wanneer toch staal geconstateerd wordt, worden de werken onmid­dellijk stopgezet, waarna de klant het nodige moet doen voor de verwijdering.
I. GENERAL TERMS AND CONDITIONS
1.         Unless otherwise agreed to in writing, our work is subject to these General Terms and Conditions, to the exclusion of the customer’s terms and conditions.
Deviations from the Special and General Terms and Conditions and the Terms and Conditions of Execution are only possible with the express written consent of the Alphaplan business manager.
The special terms and conditions take precedence over the general terms and conditions, which in turn take precedence over the terms and conditions of execution.
The accompanying technical information constitutes an integral part of this contract.
2.         The agreements concluded by our agents and other appointees only binds Alphaplan once confirmed in writing by the Alphaplan business manager.
3.         The prices we state apply solely to the specifically agreed-to work.
Any additional work shall be charged separately.
The original price agreed to can be adjusted if Alphaplan can demonstrate, on the basis of objective parameters, that the price initially stated is, on the date upon which the work ends, greater by at least 10%.
Delays to the completion of the project as a result of stoppage due to working conditions or at the request of the customer are payable by the customer.
4.         By the contract coming into being the customer acknowledges being familiar with the applicable technical requirements, qualities, possibilities and limitations, such as, inter alia, those stated in our quote and/or order confirmation and the accompanying technical documents, and consents thereto in full.  Aftercare and any other treatments must always be performed in accordance with the directions in the technical documentation.
5.         A contract that has been formed may only be terminated subject to our written consent.
In such a case, a fixed termination fee shall be payable by the customer of 28% of the agreed-to price, without prejudice to the right of Alphaplan to demonstrate further actual damages with respect to compensation, as claimed by third parties as a result of this termination.
6.         The agreed-to price shall be paid by the customer as follows:
 • 40% upon the formation of the contract;
 • 20% upon the start of the work;
 • 40% upon the delivery of the work.
The completion time will be put on hold until the first and/or second instalment is paid by the customer.  Moreover, non-payment shall entitle Alphaplan to terminate the contract and trigger the application of the termination fee provided for in article 5.
7.         The start date of the work and the completion time are determined in joint agreement with the customer. A delay in respect of the execution cannot lead to the contract being terminated to the detriment of Alphaplan.
The preparing of the bearing floor shall under no circumstances be on the account of Alphaplan.
Work is deemed to be delivered once it is completed, preferably with written confirmation from the customer. The completion, correction and/or restoration of minor components of the work shall not obstruct delivery.  Any defects must be demonstrated by the customer.
8.         All invoices are payable by bank transfer at the registered office of Alphaplan within 8 days of the invoice date. The customer is not permitted to deduct any sums from the invoice.
Every unpaid invoice shall by law be increased as of its due date and without notice of default required by: 1) interest at the reference interest rate plus 7% and rounded up to the higher half-percentage point (art. 5 W. 02/08/2002) and 2) a fixed compensation of 10% of the outstanding invoice sum unless the actual recovery costs are higher (art. 6 W. 02/08/2002).
9.         If the contract cannot be performed due to force majeure (including, inter alia, a lack of raw materials, factory disruptions, work stoppages, lock-outs or the lack of staff, quarantines, epidemics, etc), the customer shall be forthwith informed thereof.
If the force majeure situation is restricted to one month, the performance of the contract will be suspended. If the force majeure situation lasts longer than one month, the contract will be deemed to be terminated. Under no circumstances shall force majeure entitle the customer to compensation.
10.      In the event of deficient performance demonstrated by the customer, Alphaplan shall rectify these deficiencies within a reasonable period.
Alphaplan cannot be held liable for indirect damage suffered by the customer as a result of this deficient performance of the work, such as loss of profit, loss of sales and additional expenses incurred by the customer. The financial guarantee commitment vis-à-vis the customer is in any event limited to the price agreed to with the customer for the specific work.
Alphaplan is not liable for errors or damage attributable to the floor itself, the foundations or the construction of the floor, but that only come to light during or after the execution of the work. Nor is Alphaplan liable for the extant floor construction, reinforcement irregularities, material structure, compositions, finishes, seam transitions, tearing and delaminating of the top layer or the finish. Nor is Alphaplan liable in the event of defective maintenance to the floor and damage caused to the floor by other actions on the part of the customer. Alphaplan is likewise not liable for the proper working of the track system or for the forklift.
Advice and quotes with regard to solving such problems are only provided at the request of the customer and are always invoiced separately.
11.       In the event of the non-payment of advance payments or the unilateral amendment of the contract by the customer, Alphaplan is entitled to terminate the contract by law simply by sending a written notification thereof. A termination fee shall then be payable by the customer, as provided for in article 5.
12.      The customer shall ensure that no communication is undertaken with third parties concerning our materials, working methods and the price.
13.       The customer permits Alphaplan to take photos of the work and to use these photos for commercial purposes.
14.      Any dispute arising from this contract is governed by Belgian law and falls under the exclusive jurisdiction of the Courts of Westerlo and Turnhout.
II. TERMS AND CONDITIONS OF EXECUTION
The following Terms and Conditions of Execution are necessary for our work to be properly performed so as to ensure the warehouse floor is ground ultraflat.  We are not responsible for defects or additional costs that are due to noncompliance or incomplete compliance with these terms and conditions.
1.         The work by Alphaplan is performed in a sealed, dust- and smoke-free and low-noise (less than 75 decibels) heated or cooled area (working temperature between 10°C  and 30°C), where water does not affect the work.  The floor must be dry and not subject to shocks, vibrations or other movements.  The pathways must be free of obstacles and accessible.   The activities must be able to proceed without disruption.
2.         The location must be completely dry and water- and wind-proof.
3.         Access to the warehouse must be permitted three days before and after the execution period.  Standard working hours are Monday to Friday, with the exception of special holidays, from 08.00 to 20.00. The customer will concur to a request on the part of Alphaplan to work at night, during the weekends and on public holidays at an additional charge stated in the quote.
4.         The customer will designate a dumping area for the grinding waste and other waste materials, within 50 m of the warehouse.  The passage between the warehouse and this location must be easily accessible.  The floor level of the dumping area must be of the same height as the dumping level itself.  Running water must be available at the dumping area.  
5.         The customer shall provide, pursuant to the provided Alphaplan technical documents, water and electricity to the location where the floor is to be ground.
6.         The customer undertakes to always have water, electricity, sufficient lighting, heating and space for the site vehicles available free of charge, and to keep these facilities available.
7.         The customer will be responsible for removing any form of steel in the area to be ground.  Should steel nevertheless be encountered, work will cease with immediate effect, after which the customer must undertake that which is necessary to remove it.
I. CONDITIONS GENERALES
1.         Sauf convention contraire écrite, tous nos travaux sont régis par les présentes Conditions générales à l’exclusion des propres conditions du client.
Les dérogations aux Conditions Particulières, Conditions Générales et Conditions d’Exécution ne sont valables qu’avec l’accord exprès écrit du gérant d’Alphaplan
Les conditions particulières ont priorité sur les conditions générales qui prévalent à leur tour par rapport aux conditions d’exécution.
Les informations techniques jointes font partie intégrante de la présente convention.
2.         Les conventions conclues par nos agents et autres préposés n’engagent Alphaplan qu’à partir de la confirmation écrite du gérant d’Alphaplan.
3.         Les prix indiqués par nous valent uniquement pour les travaux spécifiquement convenus.
Les travaux supplémentaires seront facturés séparément.
Le prix convenu initialement peut être adapté à condition qu’Alphaplan soit en mesure de prouver, sur la base de paramètres objectifs, que le prix indiqué initialement a augmenté d’au moins 10 % à la date de la fin des travaux.
Le prolongement du projet en raison d’un arrêt dû à des conditions de travail ou à la demande du client est à charge du client.
4.         En concluant la convention, le client déclare connaître les prescriptions techniques, qualités, possibilités et restrictions, telles qu’indiquées dans notre offre et/ou confirmation de la commande et fiches techniques jointes, et y consentir complètement. Le service après-vente et autres traitements éventuels doivent toujours avoir lieu selon les prescriptions de la fiche technique.
5.         La cessation d’une convention conclue n’est possible qu’avec notre accord écrit.
Le client sera en l’occurrence redevable d’une indemnité de rupture forfaitaire égale à 28 % du prix  convenu, sans préjudice du droit d’Alphaplan de fournir la preuve d’un préjudice supérieur, y compris les dommages-intérêts réclamés par des tiers à la suite de cette cessation.
6.         Le prix convenu sera payé comme suit par le client :
 • 40 % au moment de la conclusion de la convention ;
 • 20 % au début des travaux ;
 • 40 % à la réception des travaux.
Le délai d’exécution sera suspendu tant que la première et/ou deuxième tranche n’a pas été payée par le client. En cas de non-paiement, Alphaplan sera en outre autorisé à mettre fin au contrat, y compris l’application de l’indemnité de rupture prévue à l’art. 5.
7.         Le date de prise de cours des travaux et le délai d’exécution sont fixés de commun accord avec le client. Une exécution tardive ne peut donner lieu à la résiliation de la convention à charge d’Alphaplan.
La préparation de la dalle portante n’est jamais pour le compte d‘Alphaplan
Les travaux sont réputés avoir été réceptionnés après leur achèvement et de préférence par la confirmation écrite du client. L’achèvement, l’amélioration et/ou les réparations de parties mineures des travaux n’empêche pas leur réception. Les vices éventuels doivent être prouvés par le client.
8.         Toutes les factures sont payables par virement bancaire au siège d’Alphaplan, au plus tard 8 jours après la date de la facture. Aucun montant ne pourra être déduit de la facture par le client.
Toute facture impayée sera majorée, à partir de son échéance, de plein droit et sans mise en demeure 1) des intérêts au taux d’intérêt de référence, majoré de 7 % et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur (art. 5  L. 02/08/2002) et 2) d’une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant impayé de la facture, sauf en cas de frais de recouvrement effectivement plus élevés (art. 6 L. 02/08/2002).
9.         Au cas où la convention ne pourrait être exécutée en raison d’un cas de force majeurs (tel que, e.a., une pénurie de matières premières, une panne d’usine, une grève, un lock-out ou un manque de personnel, une quarantaine, une épidémie, etc.),  le client en sera informé sans tarder.
Au cas où la force majeure se limiterait à un seul mois, l’exécution de la convention sera suspendue. Si la force majeure perdure plus d’un mois, la convention sera réputée être résiliée. Le cas de force majeure ne pourra en aucun cas donner droit au client à de quelconques dommages-intérêts.
10.      En cas de mauvaise exécution prouvée par le client, Alphaplan s’engage à réparer ces vices dans un délai raisonnable.
Alphaplan ne peut être tenue responsable des dommages indirects subis par le client en raison de cette mauvaise exécution des travaux, dont le manque à gagner, la perte de CA et les frais supplémentaires engagés par le client. L’obligation de garantie financière à fournir au client est quoi qu’il en soit limitée au prix convenu avec le client pour les travaux spécifiques.
Alphaplan ne peut être tenue responsable des fautes ou dommages au terrain, au sous-sol, à la construction du sol, qui n’apparaissent que pendant ou après l’exécution des travaux. Alphaplan ne peut pas non plus être tenue responsable de la construction du sol existante, des irrégularités au niveau de l’armature, de la structure du matériau, de la composition, de la finition, des joints, des fissures et de la délamination de la couche de surface, voire de la chape. Sa responsabilité n’est pas non plus en cause en cas de mauvais entretien du sol et des dommages au sol par d’autres actes du client. Alphaplan ne peut enfin pas être responsable du bon fonctionnement du système de balisage ni du chariot élévateur à fourche.
Les conseils et offres émis pour résoudre de tels problèmes sont uniquement donnés à la demande du client et sont toujours facturés séparément.
11.       En cas de non-paiement des avances ou d’une modification unilatérale du contrat par le client, Alphaplan a le droit de dissoudre la convention de plein droit en envoyant tout simplement une notification écrite. Le client sera en l’occurrence redevable d’une indemnité de rupture, comme prévu à l’article 5.
12.      Le client veillera à ne rien communiquer à des tiers au sujet de nos matériaux, procédés ou prix.
13.       Le client autorise Alphaplan à photographier les travaux et à utiliser les photos à des fins professionnelles.
14.      Toute contestation relative à la présente convention est régie par le droit belge et sera de la compétence exclusive des tribunaux de Westerlo et de Turnhout.
II. CONDITIONS D’EXECUTION
Les Conditions d’Exécution ci-après sont nécessaires pour la bonne exécution de nos travaux, y compris le surfaçage archi lisse du sol du magasin.  Nous ne pouvons être tenus responsables des vices ou frais supplémentaires résultat du non-respect ou du non-respect intégral de ces conditions.
1.         Les travaux d’Alphaplan sont réalisés dans un local fermé, dépoussiéré, sans fumées et sans bruit (moins de 75 décibel), chauffé voire réfrigéré (température de travail entre 10°C  et 30°C) et sans eau.  Le sol doit être sec, sans heurts, tremblements ou autres mouvement incommodants. Les passages doivent être libres et accessibles. Les travaux doivent pouvoir être effectués sans être dérangés.
2.         Le local doit être parfaitement sec, étanche au vent et à l’eau.
3.         L’accès au magasin doit être possible 3 jours avant/après le délai d’exécution. Les heures de travail ordinaires sont du lundi au vendredi inclus, à l’exception des jours fériés spéciaux, de 8 h 00 à 20  h 00.  Le client autorisera Alphaplan à travailler, comme elle le demande, la nuit ou les week-ends, voire les jours fériés, contre paiement du supplément indiqué dans l’offre.
4.         Le client réservera une décharge pour les déchets des travaux de surfaçage dans un rayon de 50 m. du magasin. Le passage entre le magasin et ce lieu doit être d’accès aisé. Le niveau du sol de la décharge doit être le même que le niveau de décharge. L’eau courante doit être présente à proximité de la décharge. 
5.         Le client prévoira, conformément aux documents à ce prévus d’Alphaplan, de l’eau et de l’électricité jusqu’à l’endroit où le surfaçage doit être effectué.
6.         Le client s’engage à prévoir et garder toujours gratuitement de l’eau, de l’électricité, un éclairage suffisant, du chauffage et une place pour garer les remorques de chantier à disposition.
7.         Le client veillera à éloigner toute forme d’acier dans le tracé de surfaçage. Au cas où on constaterait néanmoins de l’acier, les travaux seront arrêtés sur-le-champ, après quoi le client devra faire le nécessaire pour son enlèvement.
I. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
1.         Wenn nicht schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist, unterliegen unsere Arbeiten diesen Allgemeinen Bedingungen unter Ausschluss der eigenen Geschäftsbedingungen des Kunden.
Abweichungen von den Besonderen, Allgemeinen und Ausführungsbedingungen sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von Alphaplan möglich.
Die Besonderen Bedingungen haben Vorrang vor den Allgemeinen Bedingungen, die ihrerseits Vorrang vor den Ausführungsbedingungen haben.
Die beigefügten technischen Informationen sind integraler Bestandteil dieser Vereinbarung.
2.         Die durch unseren Agenten und anderen Angestellten abgeschlossenen Vereinbarungen sind für Alphaplan erst nach der schriftlichen Bestätigung durch einen Geschäftsführer von Alphaplan verbindlich.
3.         Die von uns angegebenen Preise gelten ausschließlich für die spezifisch vereinbarten Arbeiten.
Mehrarbeiten werden separat in Rechnung gestellt.
Der ursprünglich vereinbarte Preis kann angepasst werden, wenn Alphaplan anhand objektiver Parameter nachweisen kann, dass sich der zunächst angegebene Preis zum Zeitpunkt des Abschlusses der Arbeiten um mindestens 10% erhöht hat.
Eine Projektverzögerung durch Arbeitsstillstand als Folge der Arbeitsumstände oder auf Ersuchen des Kunden gehen zulasten des Kunden.
4.         Durch das Zustandekommen der Vereinbarung erkennt der Kunde an, von den geltenden technischen Vorschriften, Qualitäten und Einschränkungen, wie sie unter anderem in unserem Angebot und/oder in unserer Auftragsbestätigung sowie in den begleitenden technischen Datenblätter Kenntnis genommen hat und mit ihnen vollständig einverstanden ist. Die Nachsorge- und eventuellen sonstigen Behandlungsmaßnahmen müssen immer gemäß den in den technischen Datenblättern enthaltenen Vorschriften durchgeführt werden.
5.         Die Kündigung einer zustande gekommenen Vereinbarung ist nur dann möglich, wenn wir sie schriftlich annehmen.
In einem solchen Fall schuldet der Kunde Alphaplan eine pauschale Kündigungsgebühr von 28% des vereinbarten Preises. Dies gilt unbeschadet des Rechts von Alphaplan, einen höheren tatsächlichen Schaden nachzuweisen, der von Dritten aufgrund dieser Kündigung geltend gemacht wird und zu entschädigen ist.
6.         Der vereinbarte Preis muss vom Kunden wie folgt bezahlt werden:
 • 40 % beim Zustandekommen der Vereinbarung;
 • 20 % zu Beginn der Arbeiten;
 • 40 % bei Ablieferung des Gewerks.
Die Ausführungsfrist wird solange ausgesetzt, wie der erste und/oder zweite Teilbetrag vom Kunden nicht beglichen worden ist (sind). Darüber hinaus gibt eine Nicht-Bezahlung Alphaplan das Recht, die Vereinbarung zu kündigen. Dabei wird die in Artikel 5 vorgesehene Kündigungsgebühr fällig.
7.         Das Anfangsdatum der Arbeiten und die Ausführungsfrist werden in gegenseitigen Einvernehmen mit dem Kunden festgelegt. Eine Verzögerung der Durchführung kann nicht zu einer Auflösung der Vereinbarung zulasten von Alphaplan führen.
Die Vorbereitung des tragenden Bodens geschieht niemals auf Kosten von Alphaplan
Ein Gewerk gilt als abgeliefert, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind und nach einer vorzugsweisen schriftlichen Bestätigung des Kunden. Die Fertigstellung, Nachbesserung und/oder Reparatur des Gewerks verhindert die Ablieferung nicht. Eventuelle Mängel müssen seitens des Kunden nachgewiesen werden.
8.         Alle Rechnungen sind per Banküberweisung am Sitz von Alphaplan zahlbar, und das spätestens 8 Tage nach Rechnungsdatum. Der Kunde ist nicht berechtigt, irgendwelche Beträge von der Rechnung in Minderung zu bringen.
Jede unbezahlte Rechnung wird ab deren Fälligkeitstag von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung erhöht 1) um Zinsen zum Referenzzinssatz zuzüglich 7% und gerundet auf das höhere halbe Prozent (Artikel 5 des Gesetzes vom 02.08.2002); und 2) eine pauschale Entschädigung von 10% des ausstehenden Rechnungsbetrages, es sei denn, dass die tatsächlichen Inkassokosten höher sind (Artikel 6 des Gesetzes vom 02.08.2002).
9.         Wenn die Vereinbarung aufgrund höherer Gewalt (wie Mangel an Rohstoffen, Betriebsstörung, Streik, Aussperrung oder Personalmangel, Quarantäne, Epidemien und dergleichen) nicht durchgeführt werden, wird der Kunde hiervon unverzüglich informiert.
Wenn der Zeitraum, in der die höhere Gewalt andauert, auf einen Monat begrenzt ist, wird die Ausführung der Vereinbarung ausgesetzt. Wenn die höhere Gewalt länger als einen Monat andauert, gilt die Vereinbarung als beendet. In keinem Fall hat der Kunde einen Anspruch auf Entschädigung aufgrund der höheren Gewalt.
10.      Im Falle einer vom Kunden nachgewiesenen mangelhaften Leistung wird Alphaplan diese Mängel innerhalb einer angemessenen Frist beheben.
Alphaplan haftet nicht für mittelbare Schäden, die dem Kunden infolge dieser mangelhaften Ausführung der Arbeiten entstehen, wie zum Beispiel entgangener Gewinn, entgangener Umsatz und Mehrkosten des Kunden. Die finanzielle Garantieverpflichtung gegenüber dem Kunden ist in jedem Fall auf den mit dem Kunden vereinbarten Preis für die jeweiligen Arbeiten beschränkt.
Für Fehler oder Schäden, die dem Boden selbst, dem Untergrund oder der Bodenkonstruktion eigen sind, jedoch erst während oder nach der Ausführung der Arbeiten zutage treten, haftet Alphaplan nicht. Alphaplan haftet auch weder für die vorhandene Bodenkonstruktion noch für Unebenheiten der Bewehrung, Materialstruktur, Zusammensetzung, Veredelung, Dehnungsfugen, Rissbildung und Delamination der Deckschicht oder Beschichtung. Es entsteht auch keine Haftung im Falle einer mangelhaften Wartung des Bodens und einer Beschädigung des Bodens durch andere Handlungen des Kunden. Alphaplan haftet auch nicht für die ordnungsgemäße Funktion des Leitsystems oder der Gabelstapler.
Empfehlungen und Angebote zur Lösung solcher Probleme werden nur auf Wunsch des Kunden gegeben und immer gesondert berechnet.
11.       Im Falle der Nichtzahlung von Vorschüssen oder der einseitigen Vertragsänderung durch den Kunden ist Alphaplan berechtigt, den Vertrag von Rechts wegen aufzulösen, indem Alphaplan eine bloße schriftliche Mitteilung zugehen lässt. In diesem Fall schuldet der Kunde eine Kündigungsgebühr, wie sie in Artikel 5 vorgesehen ist.
12.      Der Kunde stellt sicher, dass nicht mit Dritten über unser Material, Arbeitsweise oder Preis kommuniziert wird.
13.       Der Kunde erteilt Alphaplan die Erlaubnis, Fotos vom Gewerk zu machen und diese für geschäftliche Zwecke zu verwenden.
14.      Alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, unterliegen belgischem Recht und fallen in die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte von Westerlo und Turnhout.
II. AUSFÜHRUNGSBEDINGUNGEN
Die hiernach angegebenen Ausführungsbedingungen sind für eine gute Ausführung unserer Arbeiten beim Ultraflachschleifen des Lagerbodens notwendig. Wir haften nicht für Mängel oder zusätzliche Kosten, die als Folge der Nicht- oder unzureichenden Erfüllung dieser Bedingungen entstehen.
1.         Die Arbeiten von Alphaplan werden in einem geschlossenen, staub- und rauchfreien, geräuscharmen (weniger als 75 Dezibel), beheizten beziehungsweise gekühlten Raum (Arbeitstemperatur zwischen 10°C und 30°C) ohne störendes Wasser ausgeführt. Der Fußboden muss trocken sein und darf keinen störenden Stößen, Schwingungen oder sonstigen Bewegungen ausgesetzt sein. Die Durchgänge müssen frei und erreichbar sein. Die Arbeiten müssen ungestört durchgeführt werden können.
2.         Der Raum muss vollständig wasser- und winddicht sowie trocken sein.
3.         Das Lager muss 3 Tage vor/nach Ausführungstermin zugänglich sein. Die normale Arbeitszeit ist montags bis einschließlich freitags, außer besonderen Feiertagen, von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Der Kunde wird auf Verlangen von Alphaplan BVBA abends, nachts bzw. an Wochenenden bzw. Feiertagen zu einem im Angebot genannten Mehrpreis Zugang zum Arbeitsplatz gewähren.
4.         Der Kunde wird einen Abladeplatz für Zementschlamm und sonstige Abfälle innerhalb von 50 m vom Lager vorsehen. Der Durchgang zwischen dem Lager und diesem Platz muss gut erreichbar sein. Das Bodenniveau des Abladeplatzes muss das gleiche Niveau wie das Deponieniveau selbst aufweisen. Am Abladeplatz muss fließendes Wasser vorhanden sein.
5.         Der Kunde sieht gemäß den hierfür von Alphaplan zur Verfügung gestellten Dokumenten Wasser und elektrischen Strom bis zu der Stelle vor, an der geschliffen werden soll.
6.         Der Kunde verpflichtet sich dazu, stets Wasser, Strom, ausreichend Beleuchtung, Heizung sowie einen Standplatz für die Baustellenwagen gratis zur Verfügung stellen und halten.
7.         Der Kunde entfernt jede Form von Stahl aus der Schleifstrecke. Wird dennoch Stahl festgestellt, werden die Arbeiten unverzüglich eingestellt, wonach der Kunde diesen beseitigen muss.

Kontaktirajte nas

Bez obzira na to da li su vam potrebni odgovori ili želite da rešite neki problem, naći ćete način da nas kontaktirate. Mi ćemo vam pomoći da sve probleme rešite brzo, lako i super glatko.