Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
1.         Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn onze werken onderworpen aan deze Algemene Voor­waarden, met uitsluiting van de eigen voorwaar­den van de klant.
Afwijkingen van de Bijzondere, Algemene en Uitvoeringsvoorwaarden zijn enkel mogelijk met de uitdrukkelijke schriftelijke toe­stemming van de zaakvoerder van Alphaplan.
De bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden die op hun beurt primeren op de uitvoeringsvoorwaarden.
De bijgevoegde technische informatie maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
2.         De door onze agenten en andere aangestelden gesloten overeenkomsten verbindt Alphaplan pas na schriftelijke bevestiging van de zaakvoerder van Alphaplan.
3.         De door ons opgegeven prijzen gelden enkel voor de specifiek overeengekomen werken.
Meerwerken zullen afzonderlijk worden aangerekend.
De oorspronkelijk overeengekomen prijs kan worden aangepast in geval Alphaplan op basis van objectieve parameters kan aantonen dat de initieel opgegeven prijs op datum van beëindiging van de werken verhoogd is met minstens 10 %.
Projectuitloop door stilstand ten gevolge van werk­omstandigheden of op verzoek van de klant zijn ten laste van de klant.
4.         Door de totstandkoming van de overeenkomst er­kent de klant kennis te hebben van de geldende tech­nische voorschriften, kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen, zoals o.m. vermeld in onze offerte en/of orderbevestiging en de begeleidende technische fiches en stemt er vol­ledig mee in.  Nazorg en andere eventue­le behande­lingen dienen steeds te geschieden volgens de voorschriften in de technische fiche.
5.         Een beëindiging van een tot stand gekomen overeenkomst is slechts mogelijk mits onze schriftelijke aanvaarding.
In dergelijk geval is de klant een forfaitaire beëindigingsver­goeding van 28 % van de overeengekomen prijs ver­schuldigd, onverminderd het recht van Alphaplan om een hogere werkelijke schade te bewijzen m.i.v. schadevergoeding, gevor­derd door derden ten gevolge van deze beëindiging.
6.         De overeengekomen prijs zal door de klant betaald worden als volgt:
  • 40 % bij de totstandkoming van de overeenkomst;
  • 20 % bij de aanvang van de werken;
  • 40 % bij de oplevering van de werken.
De uitvoeringstermijn zal worden geschorst zolang de eerste en/of tweede schijf niet door de klant zal zijn betaald. Bovendien zal de niet-betaling Alphaplan het recht geven de overeenkomst te beëindigen m.i.v. de toepassing van de beëindigingsvergoeding voorzien in art. 5.
7.         De datum van aanvang van de werken en uitvoeringstermijn wordt bepaald in gemeen akkoord met de klant. Een vertraging in de uitvoering kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst lastens Alphaplan.
Het gereed­maken van de draagvloer is nooit voor rekening van Alphaplan
Een werk geldt als opgeleverd na de voltooiing ervan en bij voorkeur door een schriftelijke bevestiging van de klant. De voltooiing, verbetering en/of herstelling van mineure onderdelen van het werk verhindert de oplevering niet. Eventuele gebreken dienen door de klant aangetoond te worden.
8.         Alle facturen zijn middels bankoverschrijving betaalbaar aan de zetel van Alphaplan, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Geen enkel bedrag zal door de klant in mindering mogen gebracht worden van een factuur.
Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 1) interesten tegen de referentie-interestvoet, vermeerderd met 7 % en afgerond tot het hogere halve procent (art. 5 W. 02/08/2002) en 2) een forfaitaire vergoeding t.b.v. 10 % van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002).
9.         Indien de overeenkomst niet kan uitgevoerd worden ten gevolge van overmacht (zo o.m. gebrek aan grond­stoffen, fabriekstoring, werksta­king, uitsluiting of gebrek aan personeel, quaran­taine, epidemieën, e.d.), zal de klant hiervan on­middellijk verwittigd worden.
Indien de overmachtssituatie beperkt is tot één maand, zal de uitvoering van de overeenkomst geschorst worden. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan één maand, zal de overeenkomst als beëindigd worden beschouwd. In geen geval zal de overmacht de klant enig recht verlenen op schadevergoeding.
10.      In geval van een door de klant bewezen gebrekkige uitvoering, zal Alphaplan deze gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.
Alphaplan is niet aansprakelijk voor indirecte schade geleden door de klant ten gevolge van deze gebrekkige uitvoering van de werken, zoals winstderving, omzetverlies en door de klant gemaakte extra kosten. De financiële garantieverplichting aan de klant is in elk geval beperkt tot de met de klant overeengekomen prijs voor de specifieke werken.
Voor fouten of schade eigen aan de grond zelf, de ondergrond, of de grondconstructie, doch die slechts aan het licht komen tijdens of na de uitvoering van de werken, is Alphaplan niet aansprakelijk. Alphaplan is evenmin aansprakelijk voor de bestaande vloerconstructie, wapeningsonregelmatig­heden, materiaalstructuur, samenstellingen, afwer­king, voegovergangen, scheurvorming en de-laminatie van de toplaag dan wel deklaag. Er is ook geen aansprakelijkheid in geval van een gebrekkig onderhoud van de vloer en schade aangebracht aan de vloer door andere eigen handelingen van de klant. Alphaplan is evenmin verantwoordelijk voor het goed functioneren van het geleidesysteem dan wel voor de vorkheftruck.
Adviezen en offertes teneinde dergelijke problemen op te lossen, worden enkel gegeven op verzoek van de klant en worden steeds afzonderlijk gefactureerd.
11.       Bij niet betaling van de voorschotten of bij eenzijdige wijziging van het contract door de klant, is Alphaplan gerechtigd de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door het louter versturen van een schriftelijke kennisgeving. Alsdan is de klant een beëindigingsvergoeding verschuldigd, zoals voorzien in artikel 5.
12.      De klant draagt er zorg voor dat er met derden niet wordt gecommuniceerd over ons materiaal, werkmethode of de prijs.
13.       De klant verleent zijn toestemming aan Alphaplan om foto’s te maken van de werken en om die foto’s zakelijk te gebruiken.
14.      Elk geschil naar aanleiding van onderhavige overeen­komst wordt beheerst door Belgisch recht en zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Westerlo en Turnhout.
II. UITVOERINGSVOORWAARDEN
De hierna vermelde Uitvoeringsvoorwaarden zijn noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze werken, m.i.v. het ultravlak slijpen van de magazijnvloer.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken of bijkomende kosten die het gevolg zijn van niet- of onvolledige vervulling van deze voorwaarden.
1.         De werken van Alphaplan worden uitgevoerd in een gesloten, stof- en rookvrij geluidsarme (minder dan 75 decibel) verwarmde dan wel gekoelde ruimte (werktemperatuur tussen 10°C  en 30°C) zonder water­overlast.  De vloer dient droog te zijn zonder sto­rende schokken, trillingen of andere bewegingen.  De gangpaden dienen vrij en bereikbaar te zijn.  De werkzaamheden moeten ongestoord doorgang kunnen vinden.
2.         Het lokaal moet volledig droog, water- en winddicht zijn.
3.         De mogelijkheid van toegang tot het magazijn dient 3 dagen voor/na de uitvoeringstermijn mogelijk te zijn.  Normale werktijden zijn maandag t/m vrijdag, met uitzondering van speciale feestdagen, van 8 u. tot 20u00.  De klant zal instemmen op verzoek van Alphaplan 's nachts dan wel in weekends, dan wel op feestdagen te werken aan een in de offerte bepaalde meerprijs.
4.         De klant zal een stortplaats aanwijzen voor het slijpafval en andere afvalmaterialen, binnen 50 m. van het magazijn.  De gang tussen het magazijn en deze plaats moet goed bereik­baar zijn.  Het vloerniveau van de stortplaats dient hetzelfde niveau te hebben als het stortniveau zelf.  Bij de stortplaats dient stromend water aan­wezig te zijn. 
5.         De klant voorziet, overeenkomstig de hiervoor voorziene technische documenten van Alphaplan, water en elektriciteit tot aan de plaats waar geslepen dient te worden.
6.         De klant verplicht zich ertoe steeds water, elektriciteit, voldoende verlichting, verwarming en een standplaats voor de werfwagens, gratis ter beschik­king te stellen en te houden.
7.         De klant draagt zorg voor het verwijderen van elke vorm van staal in het slijptracé.  Wanneer toch staal geconstateerd wordt, worden de werken onmid­dellijk stopgezet, waarna de klant het nodige moet doen voor de verwijderin

Contacteer ons

Of u nu op zoek bent naar antwoorden of hulp nodig hebt bij het oplossen van een probleem, hier vindt u diverse manieren om ons te bereiken. Wij helpen u graag al uw vragen snel, gemakkelijk en direct op te lossen.